Adatkezelési Tájékoztató

Bujna Tünde egyéni vállalkozó, úgyis mint a https://www.bujnatunde.hu honlap üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

 Az adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő):

Név: Bujna Tünde

Székhely: 3300 Eger, Csiky Sándor u. 9. 3/8.

Adószám: 55923602-1-30

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: BM Okmányfelügyeleti Főosztály; Nyilvántartási szám: 54671388

E-mail: btviassz@bujnatunde.hu

Telefon: + 36 (70) 274-1844

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az érintett az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését követően önkéntes módon járulnak hozzá az Adatkezelő számára átadott, szükséges mértékű adatai használatához. 

Az Adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az Adatkezelő, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósítása érdekében kezeli. A megismert adatok tekintetében az Adatkezelőt titoktartási kötelezettség terheli.

Adatkezelési célok:

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap – tartalma marketing célokra nem kerül felhasználásra Az űrlapon nevet, e-mail címet és telefonszámot kér az Adatkezelő megadni, melyet  hozzájárulást követően a munkakapcsolat időszakában kezel
 2. Valamely szolgáltatásra történő megrendelés esetén
  • írásbeli szerződéskötés
  • teljesítésigazolás
  • számla vagy résszámla kiállítás

céljából kerül sor adatkezelésre.

 1. A 2. pontban létrejött üzleti kapcsolat során Adatkezelő kezeli az érintett, valamint dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet, skype elérhetőséget

Adatkezelés, adatbiztonság szabályai

A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az Adatkezelő vállal felelősséget.

Szolgáltatási kérelemre és kezdeményezésre indult kapcsolatfelvétel esetén a szolgáltatás teljesítésének lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, a szolgáltatást kérő által megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Adatkezelő az Info.tv. 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatot nem kér, nem kezel.

Adatkezelő munkavégzése során csak azokat az adatokat veszi fel és kezeli, amelyek a feladat teljesítése szempontjából feltétlenül szükségesek, és amelyeknek a célhoz kötöttsége igazolható. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében használja fel, más eljárásokkal és adatokkal – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem kapcsolja össze.

Adatkezelő személyes adatot akkor kezel, ha az adat kezelésére az alábbi felhatalmazással rendelkezik:

 1. az érintett hozzájárulása,
 2. az érintettel kötött vagy megkötendő szerződés teljesítésének kötelezettsége, 
 3. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének kötelezettsége, 

A személyes adatok célhoz kötöttségének elve alapján, az egyes munkafolyamatok során kezelt adatokat csak az adott ügy elintézése érdekében használ fel, más eljárásokkal illetve adatokkal nem kapcsol össze, kivéve, ha törvény megengedi, illetve az érintett hozzájárult és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra vonatkozóan fennállnak. Konkrét feladat végzése során Adatkezelő csak azokat a személyes adatokat rögzíti, amelyek kezelésére törvény, illetve az érintett felhatalmazást ad, mellőzve a bemutatott személyazonosító és egyéb okmányok, személyes iratok indokolatlan fénymásolását és megőrzését.

Az adatminőség biztosítása céljából az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán Adatkezelő ügyel a személyes adatok felvételének és kezelésének törvényességére, pontosságára, teljességére és – amennyiben az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – időszerűségére, megfelelő tárolására, hogy emiatt az érintettek jogai ne sérülhessenek.

Azon adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult, Adatkezelő azt haladéktalanul, legkésőbb az ok észlelésétől számított 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti. Az elektronikus úton rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték további felhasználásuk megakadályozása érdekében felismerhetetlenné, hozzáférhetetlenné teszi.

Adatkezelő részéről a személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatok védelme érdekében tett technikai intézkedések

Adatvédelem szempontjából az Adatkezelő a munkaállomás üzemeltetésére létrehozott helyiség adatvédelmi, (a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg) tűzrendészeti és informatikai biztonsági követelmények betartásáról gondoskodik.  Az adatok telefonon, vagy egyéb elektronikus úton történő továbbítása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy annak tartalma illetéktelen személy tudomására ne jusson, ne rongálódjon, ne semmisüljön meg.

Az érintett adataiból a számítástechnikai eljárás során keletkezett munkapéldányok, illetőleg rontott vagy egyéb októból feleslegessé vált példányok megsemmisítésre kerülnek.

A célhoz már nem kötődő és olyan adatok, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult, haladéktalanul törlésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó egyéb iratanyagok, a számítógépen rögzített azon adatok, melyek céljukat betöltötték, megsemmisítésre vagy felismerhetetlenné tételre kerülnek.

Adatkezelő a GDPR 30. cikkében foglalt adatkezelési nyilvántartási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

 1. az érintett adatairól, illetve személyes adatairól adatleltár biztosítja az ellenőrizhetőséget,
 2. a szükségessé vált adattovábbítást adattovábbítási nyilvántartást, valamint
 3. adatbetekintési nyilatkozatot vezet.

Cookie-azonosítók kezelése

A GDPR (30) bekezdése alapján: „A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.”

Az Info tv. alapján a cookie-azonosítók alkalmazásához az érintett előzetes hozzájárulásával van lehetőség, akinek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-azonosítókat. Amennyiben az érintett úgy dönt, hogy a cookie-azonosítókat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A cookie-azonosítók információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Adatkezelő weboldalán szereplő cookie-azonosítók listája

A honlap használata során az érintettről, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

Feltétlenül szükséges cookie-azonosítók

Név Szolgáltató Részletes leírásElévülésJelleg
rc::a Google.com A cookie-azonosító az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.Állandónem gyűjt személyes információkat
rc::bGoogle.com A cookie-azonosító az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.munkamenet lejáratnem gyűjt személyes információkat
rc::c Google.com A cookie-azonosító az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.munkamenet lejáratnem gyűjt személyes információkat

Funkcionális cookie-azonosítók

Név Szolgáltató Részletes leírásElévülésJelleg
_ga bujnatunde.hu Az egyedi azonosítót regisztrálja, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.2 évnem gyűjt személyes információkat
_gatbujnatunde.huA Google Analytics használja a kérési arány szabályozására1 napnem gyűjt személyes információkat
_gid bujnatunde.huAz egyedi azonosítót regisztrálja, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.1 napnem gyűjt személyes információkat

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésre az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
 2. Hozzáféréshez való jog:  Jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
 3. Helyesbítéshez való jog:  Jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
 4. Törléshez való jog: Kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben.   Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeli az Adatkezelő.
 6. Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Záró rendelkezések

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lép a www.bujnatunde.hu honlap nyilvánosságra hozatalának időpontjában.

Amennyiben jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán jelen tájékoztató valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.